ENG
  
歡迎使用《史庫》

香港浸會大學圖書館致力建立及提供免費及優質的歷史資源,以支持教學、研究及自學之用。
我們目前建立了四個關於香港及中國內地歷史的資源。此網站的資源會持續增長。
歡迎使用《史庫》

香港浸會大學圖書館致力建立及提供免費及優質的歷史資源,以支持教學、研究及自學之用。
我們目前建立了四個關於香港及中國內地歷史的資源。此網站的資源會持續增長。
more description
more description
more description
more description
more description
more description
more description
more description
more description
more description
more description